Assessoria jurídica

 • Especialitat en dret civil i administratiu.
 • Reclamacions de quantitat i monitoris.
 • Arrendaments.
 • Successions.
 • Gestió d’escriptures i registres.
 • Procediments contenciós-administratiu.
 • Assessorament i consultoria jurídica
 • Assistència jurídica en la compravenda del teu pis o local
 • Reclamació de deficiències o defectes de construcció
 • Informació i assessorament sobre hipoteques
 • Formalització de contractes personalitzats d’arrendaments de pisos i locals, i tramitació del dipòsit de la fiança
 • Notificacions sobre repercussions de l’IBI
 • Càlcul i notificació d’actualització de la renda
 • Reclamació amistosa i mediació extrajudicial per evitar desnonaments
 • Processos judicials de desnonament i reclamació de lloguers impagats sobre els danys i perjudicis a l’immoble.
 • Assessorament en temes relatius a comunitats de propietaris
 • Reclamació extrajudicial de propietaris morosos
 • Assessorament en la redacció de testaments
 • Assessorament laboral i tramitació de prestacions de jubilació, viduïtat i orfandat, i pensions
 • Tràmits de certificats d’invalidesa o discapacitat, de contractació de treballadors de la llar, i d’afiliació i cotització en el règim d’autònoms
 • Contenciosos davant els tribunals laborals en temes relacionats amb matèries laborals, inclosos els casos d’acomiadament
 • Assessorament i gestió en matèria d’empleats de finques urbanes i d’aplicació del conveni col·lectiu
 • Assessorament legal en processos de nul·litat, separació i divorci.
 • Redacció d’Acords de Divorci per processos amistosos.
 • Modificació de mesures definitives i reclamació d’impagament de pensions.
 • Assessorament sobre la incapacitat civil parcial o total les persones.