Règim Jurídic de les comunitats de propietaris a Catalunya Regula el funcionament de les comunitats de propietaris, drets, obligacions, juntes, votacions, morositat …
Circular Espona Finques 2016
Llei d’Arrendaments Urbans Normativa aplicable als contractes d’arrendament de béns immobles de tota mena, drets i obligacions de propietaris i llogaters, i règim transitori per als contractes anteriors al Decret Boyer.
Llei d’Ordenació de l’Edificació En aquesta Llei trobareu tota la normativa referent al procés d’edificació, amb les obligacions de tots els agents que intervenen en la mateixa, i les garanties que s’han d’oferir.
Circular Espona Finalització contractes L.A.U
Llei de Propietat Horitzontal (excepte Catalunya) Regula el funcionament de les comunitats de propietaris, drets, obligacions, juntes, votacions, morositat …
El reglament sobre baixa tensió
El Conveni d’empleats de finques urbanes
Decret d’Inspecció Tècnica d’edificis
Llei de l’habitatge
Certificat d’eficiència energètica
Circular Espona Finalització contractes L.A.U

Circular Espona Modificacion LA.U. Abril 2019